ประวัติโรงเรียน


วิทยาลัยเทคโนโลยีแหลมฉบัง
           วิทยาลัยเทคโนโลยีแหลมฉบังเป็นโรงเรียนอาชีวศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับอนุญาตให้เปิด ทำการสอนเมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2538 เดิมใช้ชื่อว่า “โรงเรียนเทคโนโลยีศรีราชาช่างอุตสาหกรรม”  โดยมีนายล้วน บุญจิตสิทธิ์ศักดิ์ เป็นผู้รับใบอนุญาตเปิดทำการสอนตาม หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม  สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานไฟฟ้ากำลัง  สาขางานอิเล็กทรอนิกส์   สาขาวิชาเครื่องกล  สาขางานยานยนต์  ต่อมาในปี พ.ศ.2539 โรงเรียนได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนเทคโนโลยีแหลมฉบัง”  และเปลี่ยนผู้รับใบอนุญาตเป็น ดร.ยงลักษณ์ บุญจี๊ด ในปี พ.ศ. 2542 และมีการจัดหลักสูตรเพิ่มเติมขึ้น  เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานในท้องถิ่น  ซึ่งปัจจุบันได้เปิดทำการสอนตามหลักสูตร
   

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

 
  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม พณิชยการ/บัญชี
  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม พณิชยการ/การขาย
  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม พณิชยการ/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาเครื่องกล/สาขางานยานยนต์
  ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง/สาขางานเครื่องมือกล
  ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์/สาขางานช่างไฟฟ้ากำลัง
  ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์/สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
  ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์/สาขางานเมคคาทรอนิกส์
     

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

 
  ปวส.บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด
    สาขาวิชาการบัญชี
    สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์/สาขางานการจัดการคลังสินค้า
    สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ/สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิก
  ปวส.ช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาเครื่องกล/สาขางานเทคนิคยานยนต์
    สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง/สาขางานเครื่องกลไฟฟ้า
    สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์/สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
    สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์
    สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์/สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์
    สาขาวิชาเทคนิคการผลิต/สาขางานเครื่องมือกล
    สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม/สาขางานติดตั้งและบำรุงรักษา
     
ปวส.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
     
 
 
     

วิทยาลัยเทคโนโลยีแหลมฉบัง
75/2  หมู่ 10  ตำบลทุ่งสุขลา  อำเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี 20230 Tel: (038) 494066  Fax: (038) 494066  E-mail :  center@lts.ac.th